line

โทรศัพท์: 0-2141-7901

line

โทรศัพท์มือถือ: 06-49340897

line

โทรสาร: 0-2143-8500

linefacebook
logo

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด

The Independent agencies saving and credit cooperative, limited

2 พฤษภาคม 2543

        สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยประธานกรรมการเลือกตั้ง อนุญาตให้ใช้สถานที่และสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานและลูกจ้าง ได้ออมทรัพย์และพัฒนาความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น

19 พฤษภาคม 2543

        ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ได้อนุมัติในหลักการให้ดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2543 และลงนามในหนังสือแจ้งประธานคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ ยืนยันการสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์

2 ตุลาคม 2543

        ขอจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 44 อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 18 ถนนพระรามที่ 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีผู้ที่จะสมัครสมาชิกรวม 109 คน ถือหุ้นเมื่อแรกเข้าเป้นสมาชิก 12,665 หุ้น และได้มีการคัดเลือกคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์แล้ว จำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1.ร้อยตรีวิจิตร อยู่สุภาพ ประธานคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
2.นายสถาพร สันติบุตร รองประธาน
3.นายเดชา วงษ์มาก เหรัญญิก
4.นายผณิน แก้วเขียว เลขานุการคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
5.นายประวิง คชาชีวะ คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
6.นายสมชาติ เจศรีชัย คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
7.นางพรรณศิวา บูรณสถิตย์พร คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
8.นางสาวดอกไม้ พุทธมงคล คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
9.นายไพบูลย์ ร่วมสุข คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
10.นายบุณยเกียรติ รักชาติเจริญ คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
11.นายภูมิพิทักษ์ กองแก้ว คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์


        เพื่อดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ตามความในมาตรา 34 และ 35 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542

3 พฤศจิกายน 2543

        รับจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำกัด เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ อ.029643 เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.061143

16 มีนาคม 2544

        แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำกัด เนื่องด้วยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งมีพนักงานน้อยไม่สามารถดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ตามลำพังได้ประกอบด้วย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และสถาบันพระปกเกล้า มีความประสงค์เข้าร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำกัด

26 พฤศจิกายน 2544

        นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและเปลี่ยนชื่อ "สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำกัด" เป็นชื่อ "สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด"

12 ธันวาคม 2544

        คณะผู้จัดตั้งให้เริ่มดำเนินการประกอบธุรกิจของสหกรณ์

25 พฤศจิกายน 2553

        นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับที่ตั้งสำนักงาน และตราของสหกรณ์ เลขทะเบียนข้อบังคับที่ 1010001025538 ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210