line

โทรศัพท์: 0-2141-7901

line

โทรศัพท์มือถือ: 06-49340897

line

โทรสาร: 0-2143-8500

linefacebook
logo

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด

The Independent agencies saving and credit cooperative, limited

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เอกสารประกอบเงินกู้พิเศษlogo

คำขอกู้เงินกู้พิเศษ (สอ.องค์กรอิสระฯ)logo

ใบสมัครสมาชิก(เอกสารหน้าหลัง)logo

หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (เฉพาะสมาชิกสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง)logo

ใบสมัครสมาชิกสมทบ(เอกสารหน้าหลัง) logo

หนังสือขอรักษาสมาชิกภาพlogo

หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์logo

บัตรตัวอย่างลายมือชื่อlogo

หนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกlogo

ใบคำขอกู้ฉุกเฉิน(เอกสารหน้าหลัง)logo

ใบคำขอกู้ฉุกเฉิน ATM (เอกสารหน้าหลัง)logo

คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน กรณีประสบภัยพิบัติ(เอกสารหน้าหลัง)logo

คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน เพื่อการศึกษาอบรม(เอกสารหน้าหลัง)logo

คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินเหมันต์หรรษา (เอกสารหน้าหลัง)logo

คำขอกู้สามัญ

(คำขอกู้สามัญ, หนังสือสำหรับเงินกู้, หนังสือค้ำประกันเงินกู้, หนังสือยินยอมให้หักเงินชำระหนี้, ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่มและบันทึกแนบท้ายสัญญาเงินกู้สามัญ) และ (สลิปเงินเดือน, ใบเสร็จสหกรณ์, หน้าบัญชีกรุงไทย, บัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการและทะเบียนบ้าน ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน) **ยกเลิกการเขียนคำขอกู้เงินสามัญด้วยลายมือ ให้สมาชิกยื่นใบแจ้งความจำนงขอกู้เงิน
ยกเลิกการเขียนคำขอกู้เงินสามัญด้วยลายมือ ให้สมาชิกยื่นใบแจ้งความจำนงขอกู้เงิน

ใบแจ้งความจำนงขอกู้เงินสามัญlogo

ขอยกเลิกการประกันสินเชื่อ AIAlogo

ขอยกเลิกการประกันสินเชื่อ ไทยประกัน(เอกสารหน้าหลัง)logo

ขอยกเลิกการประกันสินเชื่อสหประกันชีวิตlogo

ขอยกเลิกการประกันสินเชื่อทิพยประกันชีวิตlogo

ใบแจ้งความจำนงขอกู้เงินสามัญ ระยะสั้นlogo

เอกสารประกอบคำขอกู้สามัญใช้หุ้นค้ำประกัน

คำขอกู้เงินสามัญ (ไม่เกินมูลค่าหุ้น)(เอกสารหน้าหลัง)logo

บันทึกแนบท้ายสัญญาเงินกู้สามัญlogo

แบบฟอร์มอื่น ๆ

ขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกประสบภัยlogo

หนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการงานศพlogo

แบบคำขอปรับปรุงยอดชำระหนี้logo

หนังสือขอ เพิ่ม/ลด ส่งเงินค่าหุ้นประจำเดือนlogo

บันทึกขอเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญlogo

หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สำมัญ(เอกสารหน้าหลัง)logo

เอกสารประกอบการเปลี่ยนผู้ค้ำประกันรายใหม่logo

หนังสือยินยอมให้หักเงินชำระหนี้สหกรณ์(3ฉบับ)logo

ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา ปี 2566logo