line

โทรศัพท์: 0-2141-7901

line

โทรศัพท์มือถือ: 06-49340897

line

โทรสาร: 0-2143-8500

linefacebook
logo

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด

The Independent agencies saving and credit cooperative, limited

ข้อบังคับ / ระเบียบสหกรณ์

ข้อบังคับสหกรณ์

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด พ.ศ. 2564logo

ระเบียบสหกรณ์

การสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2553logo

การสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556logo

การสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562logo

หุ้น พ.ศ. 2556logo

การใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2556logo

ทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกัน พ.ศ. 2562logo

ทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกัน พ.ศ. 2563logo

การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2564logo

การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2557logo

การใช้ทุนสวัสดิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 logo

การรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2561logo

การรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2557logo

การรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2562 logo

การรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2557logo

การใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558logo

การรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559logo

การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2563logo

การให้เงินกู้ฉุกเฉินเอทีเอ็ม พ.ศ. 2562logo

การใช้ทุนเพื่อจัดสวัสดิการแก่สมาชิก พ.ศ. 2561logo

การสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561logo

การรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561logo

เงินฝากออมทรัพย์ทวีสิน พ.ศ. 2561logo

การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2562logo

การให้เงินกู้ฉุกเฉินเอทีเอ็ม พ.ศ. 2562logo

เงินยืมทดรอง พ.ศ. 2562logo

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563logo

บี้ยประชุมคณะกรรมการดำเนินการ หรือผู้ทำงาน พ.ศ. 2563logo

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2564logo

การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ. 2564logo

การจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ.2566logo

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อจัดสวัสดิการแก่สมาชิก พ.ศ. 2566logo

การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2566logo

ประกาศสหกรณ์

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้สมัครเข้ารับการสรรหาlogo

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสมาชิกlogo

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้สมัครงานlogo

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจและผู้เกี่ยวข้องlogo

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (Cookies Policy)logo

โครงการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกกรณีพิเศษ (โครงการเงินกู้สู้ภัยโควิด-19)logo

ผลการนับคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัดlogo

โครงการสานสัมพันธ์สมาชิกสหกรณ์ (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2564logo

โครงการพักชำระหนี้ต้นเงินกู้สามัญทุกประเภทเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019logo

โครงการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิกกรณีพิเศษ (โครงการเงินกู้สู้ภัยโควิด 2)logo

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสมาชิกlogo

การชำระค่าหุ้นรายเดือนlogo

หลักเกณฑ์และวิธีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2564logo

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิกlogo

ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปี 2565logo

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2565logo