line

โทรศัพท์: 0-2141-7901

line

โทรศัพท์มือถือ: 06-49340897

line

โทรสาร: 0-2143-8500

linefacebook
logo

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด

The Independent agencies saving and credit cooperative, limited

1.หลักฐานที่ใช้สมัคร
    1. บันทึกคำขอสมัครสมาชิกตามแบบที่กำหนดไว้
    2. บัตรประจำตัวประชาชน

2. คุณสมบัติของสมาชิก สมชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้
    1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
    2. เป็นบุคคลธรรมดาบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย
    3. ก.เป็นเลขาธิการ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้ หรือ
        ข.เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ หรือ
        ค.เป็นเลขาธิการ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือ
        ง.เป็นเลขาธิการ หรือรองเลขาธิการ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างสังกัดสถาบันพระปกเกล้า หรือ
        จ.เป็นเลขาธิการ หรือรองเลขาธิการ หรือข้าราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
    4. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
    5. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

3.สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก
    1. เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรืออกเสียงลงคะแนน
    2. เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
    3. เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
    4. ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
    5. สิทธิอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์

4.หน้าที่ของสมาชิก
    1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
    2. เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
    3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข็มแข็ง
    4. สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
    5. ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง